پاسخنامه کلیدی: دارد
مدرسه 22 بهمن زنجان
نوع امتحان: تستی نوبت اول
تعداد سوال: 30
تعداد صفحه سوال: 4
تعداد صفحه پاسخنامه: 1
تاریخ امتحان: 1399/10/13

مباحث:
درس 1: مُراجَعَةُ دُروسِ الصِّفِّ السّابِعِ وَ الثّامِنِ
درس 2: اَلْعُبورُ الْآمِنُ
درس 3: جِسْرُ الصَّداقَةِ
درس 4: اَلصَّبْرُ مِفتاحُ الْفَرَجِ
درس 5: اَلرَّجاءُ

پاسخنامه کلیدی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: