پاسخنامه تشریحی: دارد
مدرسه سرای دانش واحد رسالت
نوع امتحان: نوبت اول
تعداد سوال: 15
تعداد صفحه سوال: 2
تعداد صفحه پاسخنامه: 2
تاریخ امتحان: 1399/10/15

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: