پاسخنامه تشریحی: دارد
مدرسه سرای دانش واحد حافظ
نوع امتحان: نوبت اول
تعداد سوال: 11
تعداد صفحه سوال: 3
تعداد صفحه پاسخنامه: 1
تاریخ امتحان: 1399/10/15

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: