پیشنهاد ویژه
پاسخنامه تشریحی: دارد

درس: علوم تجربی نهم
دی ماه 1399
تعداد صفحات بسته: 23
------------------------------
شامل سوالات علوم تجربی نهم مدرسه های:

1- مدرسه انرژی اتمی شیراز
2- مدرسه البرز شهریار
3- مدرسه عبدالحسین زمانی
4- مدرسه شهید دکتر مفتح
5- مدرسه میرداماد ری

پاسخنامه تشریحی در داخل فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: