پاسخنامه تشریحی: دارد
استان: خراسان جنوبی (بیرجند)
نوع امتحان: هماهنگ شهرستانی نوبت دوم
تاریخ برگزاری امتحان: 1400/02/29 
تعداد سوال: 13
تعداد صفحه سوال: 3
تعداد صفحه پاسخنامه: 1

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: