پاسخنامه تشریحی: دارد
نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم
استان: سمنان
تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/11
تعداد سوال: 18
تعداد صفحه سوال: 3
تعداد صفحه پاسخنامه: 2

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: