پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۲۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سمنان» ثبت شده است

بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان سمنان با جواب | خرداد 1401

بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان سمنان با جواب | خرداد 1401

پیشنهاد ویژه | پاسخنامه تشریحی (جواب) : دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم | استان: سمنان | تعداد صفحه: 52 | مباحث: همه سوالات امتحان هماهنگ استان سمنان با جواب خرداد 1401

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۱
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم استان سمنان با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم استان سمنان با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: سمنان | کتاب: قرآن نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/03/04

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۰
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان نهم سمنان با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان نهم سمنان با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: سمنان | کتاب: پیام های آسمان نهم | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1401/02/31

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۷۹
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم سمنان | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم سمنان | خرداد 1401

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: سمنان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم  | تاریخ برگزاری امتحان املا: 1401/03/08 | تاریخ برگزاری امتحان انشا: 1401/03/01 | تعداد صفحه املا: 1 | تعداد صفحه انشا: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۶۰
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم زبان انگلیسی نهم سمنان با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم زبان انگلیسی نهم سمنان با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: سمنان | کتاب: زبان انگلیسی نهم | تعداد صفحه سوال: 8 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/03/16

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۶۵
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی نهم استان سمنان با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی نهم استان سمنان با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: سمنان | کتاب: آمادگی دفاعی نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/03/22

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۹۳
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم فارسی نهم استان سمنان با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم فارسی نهم استان سمنان با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: سمنان | کتاب: فارسی نهم | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/03/18

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۹۲
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی نهم استان سمنان با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی نهم استان سمنان با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: سمنان  | کتاب: ریاضی نهم | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 3 | تاریخ امتحان: 1401/03/07

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۰۴
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم مطالعات اجتماعی نهم سمنان با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم مطالعات اجتماعی نهم سمنان با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: سمنان | کتاب: مطالعات اجتماعی نهم | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1401/03/21

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۸۳
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی نهم سمنان با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی نهم سمنان با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: سمنان | کتاب: علوم تجربی نهم | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1401/03/11

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۶۵۳
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان سمنان با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان سمنان با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: سمنان | کتاب: عربی نهم | تعداد صفحه سوال: 3 | تعدا صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/03/03

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۸۶۱
بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان سمنان با جواب | خرداد 1400

بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان سمنان با جواب | خرداد 1400

پیشنهاد ویژه | پاسخنامه تشریحی (جواب) : دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم | استان: سمنان | تعداد صفحه: 43 | مباحث: همه سوالات امتحان هماهنگ استان سمنان با جواب خرداد 1400

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۵۳۴
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم سمنان | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم سمنان | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: سمنان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان املا: 1400/02/28 | تاریخ برگزاری امتحان انشا: 1400/03/09 | تعداد صفحه املا: 1 | تعداد صفحه انشا: 2

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۶۴۴
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی نهم سمنان با جواب | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی نهم سمنان با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: سمنان | کتاب: آمادگی دفاعی نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1400/03/12

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۵۵۸
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان سمنان با جواب | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان سمنان با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: سمنان | کتاب: عربی نهم | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1400/03/11

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۶۵۰
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی نهم سمنان با جواب | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی نهم سمنان با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: سمنان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/08 | تعداد سوال: 41 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۴۴۰
امتحان هماهنگ نوبت دوم مطالعات اجتماعی نهم سمنان با جواب | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم مطالعات اجتماعی نهم سمنان با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: سمنان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/05 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۲۳۹
امتحان هماهنگ نوبت دوم زبان انگلیسی پایه نهم استان سمنان با جواب | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم زبان انگلیسی پایه نهم استان سمنان با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: سمنان | کتاب: زبان انگلیسی نهم | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1400/03/03

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۱۲۲
امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم استان سمنان با جواب | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم استان سمنان با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | استان: سمنان | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/01 | تعداد سوال: 16 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۹۹۳
امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان سمنان با جواب | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان سمنان با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: سمنان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/02/29 | تعداد سوال: 5 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۷۴۵