پاسخنامه تشریحی: دارد
استان: بوشهر
نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم
تاریخ برگزاری امتحان: 1398/02/23
تعداد سوال: 16
تعداد صفحه سوال: 3
تعداد صفحه پاسخنامه: 2

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: