پاسخنامه تشریحی: ندارد
استان: خوزستان
نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم
تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/12 
نوبت: 8:30 صبح
تعداد سوال: 16
تعداد صفحه سوال: 4

پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: