پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «خوزستان» ثبت شده است

امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان خوزستان | خرداد 1400 (8:30 صبح)

امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان خوزستان | خرداد 1400 (8:30 صبح)

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: خوزستان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/12 | نوبت: 8:30 صبح | تعداد سوال: 16 | تعداد صفحه سوال: 4

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۷۶۳
امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان خوزستان با جواب | خرداد 1400 (8:30 صبح)

امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان خوزستان با جواب | خرداد 1400 (8:30 صبح)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: خوزستان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/08 | نوبت: 8:30 صبح | تعداد سوال: 19 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۵۲۳
امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم استان خوزستان با جواب | خرداد 1400 (8:30 صبح)

امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم استان خوزستان با جواب | خرداد 1400 (8:30 صبح)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: خوزستان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ امتحان: 1400/03/02 | نوبت: 8:30صبح | تعداد سوال: 19 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۸۱۷
امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم استان خوزستان با جواب | خرداد 1400 (10:30صبح)

امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم استان خوزستان با جواب | خرداد 1400 (10:30صبح)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: خوزستان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ امتحان: 1400/03/02 | نوبت: 10:30صبح | تعداد سوال: 21 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۰۲۱
امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان خوزستان با جواب | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان خوزستان با جواب | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: خوزستان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/02/21 | تعداد سوال: 9 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۰۷۹
امتحان هماهنگ استانی نوبت دوم زبان انگلیسی پایه نهم استان خوزستان با جواب | خرداد 98

امتحان هماهنگ استانی نوبت دوم زبان انگلیسی پایه نهم استان خوزستان با جواب | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: خوزستان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/02/31 | تعداد سوال: 30 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۵۳۸
امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان خوزستان با جواب | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان خوزستان با جواب | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: خوزستان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/02/28 | تعداد سوال: 18 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۹۸۹
امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان خوزستان با جواب | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان خوزستان با جواب | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: خوزستان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/05 | تعداد سوال: 20 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۷۷۷
امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم استان خوزستان با جواب | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم استان خوزستان با جواب | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: خوزستان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تعداد سوال: 18 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۳۵۸