پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۲۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «خوزستان» ثبت شده است

بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان خوزستان با جواب | خرداد 1401

بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان خوزستان با جواب | خرداد 1401

پیشنهاد ویژه | پاسخنامه تشریحی (جواب) : دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم | استان: خوزستان | تعداد صفحه: 50 | مباحث: همه سوالات امتحان هماهنگ استان خوزستان با جواب خرداد 1401

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۷۴۸
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم خوزستان | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم خوزستان | خرداد 1401

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: خوزستان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم  | تاریخ برگزاری امتحان املا: 1401/02/20 | تاریخ برگزاری امتحان انشا: 1401/03/02 | تعداد صفحه املا: 1 | تعداد صفحه انشا: 2

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۷۱
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم فارسی نهم استان خوزستان با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم فارسی نهم استان خوزستان با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: خوزستان | کتاب: فارسی نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/03/12

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۷۵
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی نهم استان خوزستان با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی نهم استان خوزستان با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: خوزستان | کتاب: آمادگی دفاعی نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/03/09

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۷۷۵
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم زبان انگلیسی نهم خوزستان با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم زبان انگلیسی نهم خوزستان با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: خوزستان | کتاب: زبان انگلیسی نهم | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/03/09

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۰۹۲
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم مطالعات اجتماعی نهم خوزستان با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم مطالعات اجتماعی نهم خوزستان با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: خوزستان | کتاب: مطالعات اجتماعی نهم | تعداد صفحه سوال: 6 | تعداد صفحه پاسخنامه: 4 | تاریخ امتحان: 1401/03/07

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۴۷۲۸
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی نهم خوزستان با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی نهم خوزستان با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: خوزستان | کتاب: علوم تجربی نهم | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/03/01

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۶۰۰
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان خوزستان با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان خوزستان با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: خوزستان | کتاب: عربی نهم | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1401/02/28

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۵۷۱۶
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان نهم خوزستان با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان نهم خوزستان با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: خوزستان | کتاب: پیام های آسمان نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/02/26

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۳۵۸۵
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی نهم استان خوزستان با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی نهم استان خوزستان با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: خوزستان | کتاب: ریاضی نهم | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 4 | تاریخ امتحان: 1401/02/24

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۶۳۶۰
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم استان خوزستان با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم استان خوزستان با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: خوزستان | کتاب: قرآن نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/02/18

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۰۷۶۲
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم استان خوزستان | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم استان خوزستان | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): ندارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: خوزستان | کتاب: قرآن نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تاریخ امتحان: 1400/02/27

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۰۴۹
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم زبان انگلیسی نهم خوزستان | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم زبان انگلیسی نهم خوزستان | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): ندارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: خوزستان | کتاب: زبان انگلیسی نهم | تعداد صفحه سوال: 5 | تاریخ امتحان: 1400/02/29

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۲۴۲
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان خوزستان | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان خوزستان | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): ندارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: خوزستان | کتاب: عربی نهم | تعداد صفحه سوال: 4 | تاریخ امتحان: 1400/03/12

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۱۱۴
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم مطالعات اجتماعی نهم خوزستان | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم مطالعات اجتماعی نهم خوزستان | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): ندارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: خوزستان | کتاب: مطالعات اجتماعی نهم | تعداد صفحه سوال: 6 | تاریخ امتحان: 1400/03/17

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۷۶۳۰
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان نهم خوزستان با جواب | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان نهم خوزستان با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: خوزستان | کتاب: پیام های آسمان نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1400/03/04

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۴۹۸
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی نهم خوزستان با جواب | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی نهم خوزستان با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: خوزستان | کتاب: آمادگی دفاعی نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1400/03/19

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۹۳۱
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم خوزستان | خرداد 1400 (8:30 صبح)

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم خوزستان | خرداد 1400 (8:30 صبح)

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: خوزستان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/12 | نوبت: 8:30 صبح | تعداد سوال: 16 | تعداد صفحه سوال: 4

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۷۹۰۱
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی نهم خوزستان با جواب | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی نهم خوزستان با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: خوزستان | کتاب: علوم تجربی نهم | تعداد صفحه سوال: 8 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1400/03/08

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۵۳۵۸
امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم استان خوزستان با جواب | خرداد 1400 (8:30 صبح)

امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم استان خوزستان با جواب | خرداد 1400 (8:30 صبح)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: خوزستان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ امتحان: 1400/03/02 | نوبت: 8:30صبح | تعداد سوال: 19 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۵۱۵۵