پاسخنامه تشریحی: دارد
استان: شهر تهران
نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم
تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/12 
تعداد سوال: 16
تعداد صفحه سوال: 4
تعداد صفحه پاسخنامه: 4

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: