پاسخنامه تشریحی: دارد
نوع امتحان: هماهنگ استانی شهریور
استان: خراسان رضوی
تاریخ برگزاری امتحان: 1398/06/03
تعداد سوال: 18
تعداد صفحه سوال: 4
تعداد صفحه پاسخنامه: 4

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: