پاسخنامه تشریحی: دارد
نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم
استان: البرز 
تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/08
نوبت: ظهر
تعداد سوال: 15
تعداد صفحه سوال: 4
تعداد صفحه پاسخنامه: 2

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: