پاسخنامه تشریحی: دارد

مدرسه میرداماد ری
نوع امتحان: نوبت اول
تعداد سوال: 20
تعداد صفحه سوال: 4
تعداد صفحه پاسخنامه: 4
تاریخ امتحان: 1399/10/08

مباحث:
فصل 1: مجموعه ها
فصل 2: عددهای حقیقی
فصل 3: استدلال و اثبات در هندسه
فصل 4: توان و ریشه

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: