نوع فایل: جزوه آموزشی | پایه: نهم متوسطه | درس: ریاضی | فصل 1: مجموعه ها | شامل مطالب: 1-مجموعه و زیر مجموعه 2-مجموعه تهی 3-نمایش مجموعه ها 4-نمودار ون 5-اجتماع دو مجموعه 6-اشتراک دو مجموعه 7-تفاضل دو مجموعه 8-مجموعه و احتمال