نوع فایل: جزوه آموزشی 
پایه: نهم متوسطه 
درس: ریاضی
فصل 1: مجموعه ها
تعداد صفحات: 17

شامل مطالب:
* مجموعه و زیر مجموعه
* مجموعه تهی
* نمایش مجموعه ها
* نمودار ون
* اجتماع دو مجموعه
* اشتراک دو مجموعه
* تفاضل دو مجموعه
* مجموعه و احتمال
همراه با مثال و حل تمرین مربوط به هر مطلب

پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: