پاسخنامه تشریحی: دارد

مدرسه شمس تبریزی سراب
نوع امتحان: نوبت اول
تعداد سوال: 18
تعداد صفحه سوال: 4
تعداد صفحه پاسخنامه: 3
تاریخ امتحان: دی 1399

مباحث:
فصل 1: مجموعه ها
فصل 2: عددهای حقیقی
فصل 3: استدلال و اثبات در هندسه
فصل 4: توان و ریشه
  درس 1: توان صحیح
  درس 2: نماد علمی
  درس 3: ریشه گیری

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: