پاسخنامه تشریحی: دارد

مدرسه شهید رزمجو مقدم زاهدان
نوع امتحان: نوبت اول
تعداد سوال: 14
تعداد صفحه سوال: 2
تعداد صفحه پاسخنامه: 1
تاریخ امتحان: 1399/10/15

مباحث:
فصل 1: مجموعه ها
فصل 2: عددهای حقیقی
فصل 3: استدلال و اثبات در هندسه
فصل 4: توان و ریشه
  درس 1: توان صحیح
  درس 2: نماد علمی
  درس 3: ریشه گیری

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: