(امتحان نوبت اول ریاضی نهم):

پاسخنامه تشریحی: دارد

تعداد صفحه: 3صفحه سوال، 2 صفحه پاسخنامه

تعداد سوالات: 20 (شامل: صحیح و غلط - چهار گزینه‌ای - تشریحی)