پاسخنامه تشریحی: دارد
استان: خوزستان
نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم
تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/08
نوبت: 8:30 صبح
تعداد سوال: 19
تعداد صفحه سوال: 4
تعدا صفحه پاسخنامه: 1

پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: