پاسخنامه تشریحی: دارد
استان: هرمزگان
نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم
تاریخ برگزاری امتحان: 1398/02/23
تعداد سوال: 17
تعداد صفحه سوال: 3
تعداد صفحه پاسخنامه: 3

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
مطالب مرتبط: