پاسخنامه تشریحی: دارد 
استان: شهر تهران
نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم
تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/10
تعداد سوال: 7
تعداد صفحه سوال: 2
تعداد صفحه پاسخنامه: 1

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: