پاسخنامه تشریحی: دارد
شهر: خلیل آباد
مدرسه: شهید اکبر نژاد
نوع امتحان: نوبت دوم
تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 1399
تعداد سوال: 13
تعداد صفحه سوال: 3
تعداد صفحه پاسخنامه: 1

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
مطالب مرتبط: