پاسخنامه تشریحی: دارد
شهر: زنجان
مدرسه: سهروردی تهم
نوع امتحان: نوبت دوم
تاریخ برگزاری امتحان: 1399/03/12
تعداد سوال: 17
تعداد صفحه سوال: 3
تعداد صفحه پاسخنامه: 1

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
مطالب مرتبط: