جواب هم‌اندیشی کنید صفحه ۲۸ جامعه شناسی (۱) دهم انسانی

جایگاه پدیده‌های اجتماعی زیر را روی دو طیف خُرد کلان و ذهنی عینی تعیین کنید:
شهر، هدیه دادن برای روز تولد یک دوست، تصوّر من از معلم کلاس اوّل ابتدایی، عدالت اجتماعی.

جایگاه پدیده های اجتماعی

جواب تفسیر و تکمیل کنید صفحه ۲۹ جامعه شناسی (۱) دهم انسانی

هنجارهای اجتماعی

تفسیر: چهار نماد مهم تعلیم و تربیت، خانواده، سیاست و اقتصاد با توجّه به عقاید کلانی و ارزش‌های اجتماعی برای رفع نیازهای افراد تشکیل شده‌اند. آنها برای رسیدن به اهداف، به کمک نمادها و توجّه به هنجار‌های اجتماعی و توجّه به ارتباط نهادهای تعلیم و تربیت و نهاد خانواده، وظایف نهاد خانواده را معیّن می‌کنند.

مطالب پیشنهادی:

جواب مفاهیم اساسی صفحه ۳۳ جامعه شناسی (۱) دهم انسانی

نهاد اجتماعی، تشریح، پدید‌های اجتماعی خُرد، پدیده‌های اجتماعی کلان، پیوستار جهان اجتماعی، ابعاد ذهنی، ابعاد عینی، کنش درونی، کنش بیرونی، لایهٔ‌های سطحی، لایه‌های عمیق و بنیادین، عقاید کلانی

جواب خلاصه کنید صفحه ۳۳ جامعه شناسی (۱) دهم انسانی

- تأکید بیش از حد به تشابه‌ها، استفاده نادرست از مفهوم مقایسه است.
- تقسیم بندی پدیده‌های اجتماعی بر اساس اندازه و دامنه، پیوستار خُرد - کلان را ایجاد می‌کند.
- همهٔ پدیده‌های اجتماعی، هویتی معنایی و عینی دارند.
- همهٔ پدیده‌های اجتماعی، بُعد محسوس و عینی ندارند.
- تغییر پذیری زیاد یا حذف، بدون نقش حیاتی و اساسی از ویژگی‌های لایه‌های سطحی جهان اجتماعی‌اند.
- تأثیرات همه جانبه، تغییرات ناچیز و داشتن نقش حیاتی و اساسی، از ویژگی‌های لایه‌های بنیادین و عمیق جهان اجتماعی هستند.
- نهاد اجتماعی مجموعه‌ای از لایه‌های اجتماعی است که برای رفع نیاز‌های افراد و جهان اجتماعی ایجاد می‌شود.