پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: مستمری | تعداد سوال: 17 سوال | تعداد صفحه سوال: 1 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | درس 1 و 2 | دبیرستان نور دانش شهرستان خواف