جواب گفت و گو کنید صفحه ۲۰ جامعه شناسی (۱) دهم انسانی

چه بخشی از فرهنگ توسط خانواده و کدام بخش آن توسط مدرسه انتقال می‌یابد؟ نمونه‌هایی را بیان کنید.

بیشترِ بخش تربیتی از طریق خانواده انتقال می‌یابد؛ مانند آداب و رسوم، زبان، مسئولیت پذیری، عادات رفتاری و ارزش‌های قومی.
بیشترِ بخش آموزشی از طریق مدرسه انتقال می‌یابد؛ مانند سواد علمی، سواد اجتماعی، تاریخ و پیشینهٔ جامعه و هنر.

جواب نمونه بیاورید صفحه ۲۳ جامعه شناسی (۱) دهم انسانی

«پدیده‌های اعتباری»
کنش و پیامدهای آن
«پدیده‌های تکوینی»
پدیده‌هایی که انسان آنها را ایجاد نمی‌کند ولی به واسطهٔ ارتباطی که با زندگی انسان دارند به جهان اجتماعی راه می‌یابند.
قوانین راهنمایی و رانندگی
جهاد
عدالت
خانواده
امنیت
زلزله
طوفان
خدا
فرشته
رود
مطالب پیشنهادی:

جواب مفاهیم اساسی صفحه ۲۴ جامعه شناسی (۱) دهم انسانی

جهان اجتماعی، نظم، نظم اعتباری، نظم تکوینی، آگاهی مشترک و عمومی گسترهٔ جهان اجتماعی، جهان طبیعی، جهان ماورای طبیعی

جواب خلاصه کنید صفحه ۲۴ جامعه شناسی (۱) دهم انسانی

جهان اجتماعی شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با موجود زنده دارد.

- مجموعه پدیده‌های اجتماعی «جهان اجتماعی» را شکل می‌دهند.
- نظم اعتباری از ویژگی‌های مهم جهان اجتماعی است.
- جهان اعتباری بیشتر شبیه یک بازی گروهی است.
- جهان اجتماعی با انتقال فرهنگ خود به نسل‌های بعدی تداوم می‌یابد.
- ورود پدید‌ه‌های طبیعی و پدیده‌های ماورای طبیعی باعث گسترش جهان اجتماعی می‌شود.
- جهان اجتماعی شامل پدیدهٔ اعتباری و پدیدهٔ تکوینی است.
- پدیدهٔ اعتباری به واسطهٔ کنش انسانی و پیامدهای آن به جهان اجتماعی راه می‌یابد.
- پدیدهٔ تکوینی به واسطهٔ ارتباطی که با زندگی انسان دارد به جهان اجتماعی راه می‌یابد.