پاسخنامه تشریحی: ندارد
استان: گلستان 
نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم
تاریخ برگزاری امتحان: 1398/02/29
نوبت: صبح
تعداد سوال: 9
تعداد صفحه سوال: 2

پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: