پاسخنامه تشریحی: ندارد
استان: لرستان 
نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم
تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/11
تعداد سوال: 7
تعداد صفحه سوال: 3

پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: