پاسخنامه تشریحی: دارد
فایل صوتی: دارد

استان: شهرستان های تهران
نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم
تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/05
تعداد سوال: 15
تعداد صفحه سوال: 5
تعداد صفحه پاسخنامه: 5

پاسخنامه تشریحی در داخل فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: