پاسخنامه تشریحی: دارد

مناسب برای رشته: علوم انسانی
مدرسه: دبیرستان شهید رجایی تهران
نوع امتحان: نوبت اول
تعداد سوال: 22
تعداد صفحه سوال: 3
تعداد صفحه پاسخنامه: 2
تاریخ امتحان: 1399/10/06

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: