پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: مستمری | تعداد سوال: 13 سوال | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: مهر 1399 | مباحث: درس 1: مبانی تحلیل متن