پاسخنامه تشریحی: دارد

مناسب برای رشته: علوم انسانی
مدرسه: دبیرستان سرای دانش واحد فلسطین
نوع امتحان: نوبت اول
تعداد سوال: 8
تعداد صفحه سوال: 2
تعداد صفحه پاسخنامه: 1
تاریخ امتحان: 1398/10/11

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: