پاسخنامه تشریحی: دارد

مناسب برای رشته: علوم انسانی
مدرسه: دبیرستان سرای دانش واحد رسالت
نوع امتحان: نوبت اول
تعداد سوال: 18
تعداد صفحه سوال: 2
تعداد صفحه پاسخنامه: 1
تاریخ امتحان: 1399/10/17

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: