پاسخنامه تشریحی: دارد
مناسب برای رشته: علوم تجربی و علوم ریاضی
مدرسه: دبیرستان شمس زنجان
نوع امتحان: نوبت اول
تعداد سوال: 20
تعداد صفحه سوال: 3
تعداد صفحه پاسخنامه: 2
تاریخ امتحان: دی 1398

مباحث:
درس 1 تا 4

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: