پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: مستمری | تعداد سوال: 10 سوال | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1| مباحث: اَلدَّرْسُ الْأَوَّلُ: ذاکَ هوَ اللّٰهُ