پاسخنامه تشریحی: دارد
مناسب برای رشته: علوم تجربی و علوم ریاضی
مدرسه: دبیرستان امام سجاد زنجان
نوع امتحان: نوبت اول
تعداد سوال: 21
تعداد صفحه سوال: 4
تعداد صفحه پاسخنامه: 1
تاریخ امتحان: 1398/10/04

مباحث:
درس 1 تا 4

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: