پاسخنامه تشریحی: ندارد

مناسب برای رشته: علوم انسانی
مدرسه: دبیرستان پژوهندگان علم کرج
نوع امتحان: نوبت اول
تعداد سوال: 15
تعداد صفحه سوال: 2
تاریخ امتحان: 1399/10/21

پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: