پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۱۰ مطلب با موضوع «علوم انسانی :: نمونه سوال :: نوبت اول :: اقتصاد» ثبت شده است

5 سری نمونه سوال امتحان نوبت اول اقتصاد دهم با جواب | دی 1399

5 سری نمونه سوال امتحان نوبت اول اقتصاد دهم با جواب | دی 1399

پیشنهاد ویژه | پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته: علوم انسانی | تعداد صفحه: 25 | مباحث: سوالات امتحان نوبت اول اقتصاد (1) دی 1399 مدارس محمد امین کرج، نمونه دولتی مبین مشهد، حضرت خدیجه و....

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۷۴
نمونه سوال امتحان نوبت اول اقتصاد دهم با جواب دبیرستان حاج آخوند عباسی زاوه | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول اقتصاد دهم با جواب دبیرستان حاج آخوند عباسی زاوه | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته‌: علوم انسانی | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 25 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: دی 1399

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۲۱
نمونه سوال امتحان نوبت اول اقتصاد دهم با جواب دبیرستان مبین مشهد | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول اقتصاد دهم با جواب دبیرستان مبین مشهد | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته‌: علوم انسانی | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 29 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: دی 1399

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۷۷
نمونه سوال امتحان نوبت اول اقتصاد دهم با جواب دبیرستان فاطمه الزهرا خواف | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول اقتصاد دهم با جواب دبیرستان فاطمه الزهرا خواف | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته‌: علوم انسانی | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 20 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1399/10/13

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۸۶
نمونه سوال امتحان نوبت اول اقتصاد دهم با جواب دبیرستان حضرت خدیجه خالخیل | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول اقتصاد دهم با جواب دبیرستان حضرت خدیجه خالخیل | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته‌: علوم انسانی | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 8 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 3 | تاریخ امتحان: 1399/10/20

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۶۸
نمونه سوال امتحان نوبت اول اقتصاد دهم با جواب دبیرستان محمد امین کرج | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول اقتصاد دهم با جواب دبیرستان محمد امین کرج | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته‌: علوم انسانی | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 10 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1399/11/01

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۲۰
نمونه سوال امتحان نوبت اول اقتصاد دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (رسالت) | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول اقتصاد دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (رسالت) | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته‌: علوم انسانی | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 5 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1399/10/20

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۴۸
نمونه سوال امتحان نوبت اول اقتصاد دهم دبیرستان تربیت ارومیه | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول اقتصاد دهم دبیرستان تربیت ارومیه | دی 99

پاسخنامه تشریحی: ندارد | مناسب برای رشته‌: علوم انسانی | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 19 | تعداد صفحه سوال: 2 | تاریخ امتحان: 1399/10/22

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۱۳
نمونه سوال امتحان نوبت اول اقتصاد دهم دبیرستان پژوهندگان علم کرج | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول اقتصاد دهم دبیرستان پژوهندگان علم کرج | دی 99

پاسخنامه تشریحی: ندارد | مناسب برای رشته‌: علوم انسانی | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 15 | تعداد صفحه سوال: 2 | تاریخ امتحان: 1399/10/21

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۳۵
نمونه سوال امتحان نوبت اول اقتصاد دهم دبیرستان خوارزمی قشم | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول اقتصاد دهم دبیرستان خوارزمی قشم | دی 99

پاسخنامه تشریحی: ندارد | مناسب برای رشته‌: علوم انسانی | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 19 | تعداد صفحه سوال: 3 | تاریخ امتحان: 1399/10/23

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۲۴