پاسخنامه تشریحی: دارد

مناسب برای رشته: علوم انسانی
مدرسه: دبیرستان محمد امین کرج
نوع امتحان: نوبت اول
تعداد سوال: 10
تعداد صفحه سوال: 2
تعداد صفحه پاسخنامه: 2
تاریخ امتحان: 1399/11/01

مباحث:
درس 1 تا 7

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: