پاسخنامه تشریحی: ندارد

مناسب برای رشته: علوم انسانی
مدرسه: دبیرستان خوارزمی قشم
نوع امتحان: نوبت اول
تعداد سوال: 19
تعداد صفحه سوال: 3
تاریخ امتحان: 1399/10/23

پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: