پاسخنامه تشریحی: دارد

مناسب برای رشته: علوم انسانی
مدرسه: دبیرستان حضرت خدیجه خالخیل
نوع امتحان: نوبت اول
تعداد سوال: 8
تعداد صفحه سوال: 3
تعداد صفحه پاسخنامه: 3
تاریخ امتحان: 1399/10/20

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: