( امتحان نوبت اول املا فاسی و نگارش فارسی نهم ):

تعداد صفحه: 1 صفحه املا ، 1 صفحه نگارش

تعداد سوالات: 3 سوال ( شامل متن املا و موضوع برای نگارش)