(نمونه سوال امتحان عربی نهم با جواب)

پاسخنامه تشریحی : دارد

تعداد صفحه : 3صفحه سوال و 1 صفحه جواب

تعداد سوال: 12 سوال