(امتحان نوبت اول ریاضی نهم):

پاسخنامه تشریحی: دارد

تعداد صفحه: 4 صفحه سوال، 2 صفحه پاسخنامه

تعداد سوالات: 16 (شامل: صحیح و غلط - جای خالی - تشریحی)