(امتحان نوبت اول ریاضی نهم):

پاسخنامه تشریحی: دارد

تعداد صفحه: 3صفحه سوال، 2 صفحه پاسخنامه

تعداد سوالات:18 (شامل: جای خالی - صحیح و غلط - پاسخ کوتاه - تشریحی)