این آزمون شامل:
1- سوالات صحیح و غلط
2- سوالات جای خالی
3 سوالات تستی چهار گزینه ای
4- سوالات تشریحی
5- همراه با پاسخنامه تشریحی

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.