پاسخنامه تشریحی: دارد 
نوع امتحان: مستمری
تعداد سوال: 22 سوال
تعداد صفحه سوال: 2
تعداد صفحه پاسخنامه: 1
تاریخ امتحان: مهر 1398

مباحث: 
 درس 1: زمین، مهد زیبای انسان ها

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل