پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

گام به گام ریاضی نهم | فصل اول - درس 2: مجموعه‌های برابر و نمایش مجموعه‌ها

گام به گام ریاضی نهم | فصل اول - درس 2: مجموعه‌های برابر و نمایش مجموعه‌ها


جواب فعالیت صفحه 6 ریاضی نهم

1- جدول عددهای صحیحِ زیر را طوری کامل کنید که مجموع عددهای روی هر سطر، هر ستون و هر قطرِ آن برابر ١٢ شود؛ سپس مجموعهٔ عددهای سطر دوم جدول را بنویسید و آن را A بنامید.

$A=\left\{ 6,4,2 \right\}$

12 10- 10
2 4 6
2- 18 4-

اکنون مجموعه B را چنان بنویسید که شامل سه عدد زوج متوالی و میانگین عضوهای آن با 4 برابر باشد. هریک از مجموعه‌های A و B چند عضو دارد؟

$B=\left\{ 2,4,6 \right\}$

آیا هر عضو A در مجموعهٔ B است؟

بله

آیا هر عضو B در مجموعهٔ A است؟

بله

2- مجموعهٔ A شامل سه عدد طبیعی متوالی است به طوری که حاصل جمع آنها برابر 27 است. ابتدا A را با عضوهای آن بنویسید؛ سپس مجموعه‌هایی را مشخص کنید که در زیر معرفی شده و با A برابر است:

$A=\left\{ 8,9,10 \right\}$

الف) مجموعهٔ عددهای طبیعی بین 6 و 10: $A=\left\{ 7,8,9 \right\}$

ب) مجموعهٔ عددهای طبیعی بزرگ‌تر از ٧ و کوچک‌تر از 11: $B=\left\{ 8,9,10 \right\}$

ج) مجموعهٔ سه عدد طبیعی متوالی که میانگین آنها با 9 برابر است: $C=\left\{ 8,9,10 \right\}$

جواب کار در کلاس صفحه 6 ریاضی نهم

1- جاهای خالی را در مجموعه‌های زیر طوری پرکنید که مجموعه‌ها برابر باشد:

الف) $\left\{ 5,3,\frac{2}{5},4,\frac {9}{3} \right\}=\left\{ \frac{5}{2},3,\frac{-\sqrt{144}} {{{\left( -2 \right)}^{2}}},4,\sqrt{25} \right\}$

ب) $\left\{ 7,\frac{4}{10},\sqrt{\frac {4}{9},}-\frac{1}{2},-2,0/625 \right\}=\left\{ \frac{2} {3},\frac{2}{5},-0/5,\frac{5}{8},7,-2 \right\}$

2- دو مجموعه به نام های A و B مانند سؤال بالا طرح کنید. پاسخ خود را با دوستانتان مقایسه کنید.

$A=\left\{ 1,23,-1,\frac{3}{5} \right \}$

$B=\left\{ {{1}^{4}},\sqrt[3]{27},- \sqrt{\frac{9}{25}},\sqrt[3]{-1},(\frac{8}{4}) \right \}$

جواب فعالیت صفحه 7 ریاضی نهم

مجموعه‌ٔ عددهای جدول فعالیت قبل را D بنامید؛ سپس عضوهای مجموعه D را در نمودار وِن روبه‌رو بنویسید:

مجموعه‌ٔ عددهای جدول فعالیت قبل را D بنامید؛ سپس عضوهای مجموعه D را در نمودار وِن روبه‌رو بنویسید:

$D=\left\{ 10,-10,12,6,4,2,-4,18,-2 \right\}$

در نمودار بالا، عضوهایی را که بر 3 بخش پذیر است با یک منحنی بسته مشخص کنید و B بنامید.

$B=\left\{ 6,12,18 \right\}$

مجموعه B را بنویسید. آیا هر عضو B، عضوی از D نیز هست؟

بله

در مجموعه D، عددهای زوج را مشخص کنید و آن را C بنامید؛ آیا $D=C$ ؟خیر

$C=\left\{ 10,6,2,12,18 \right\}$

آیا مجموعه C زیر مجموعه D است؟ خیر

اکنون زیرمجموعه‌ای از D را مشخص کنید که عضوهای آن عددهای فرد باشد؛ نام دیگر این مجموعه چیست؟

$\left\{ {} \right\}$ نام دیگرش (تهی) میباشد.

آیا عبارت $\left\{ 10,4,-6,2 \right \}\subseteq D$ درست است؟ چرا؟

خیر، زیرا $-6\notin D$

آیا در مجموعهٔ تُهی عضوی هست که در مجموعهٔ دلخواهی مانند A نباشد؟

خیر

جواب کار در کلاس صفحه 8 ریاضی نهم

1- با توجه به نمودار زیر، دلیل درستی یا نادرستی عبارت‌های زیر را مشخص کنید:

با توجه به نمودار زیر، دلیل درستی یا نادرستی عبارت‌های زیر را مشخص کنید:

عبارت وضعیت دلیل
$A\nsubseteq C$ نادرست همهٔ عنصرهای A در C هستند.
$B\subseteq A$ نادرست عنصرهایی از B در A نیستند.($B \gt A $)
$C\nsubseteq A$ نادرست عنصرهایی از C در A نیستند.
$\varnothing \subseteq A$ درست تهی زیر مجموعه هر مجموعه‌ای است.
$B\subseteq C$ درست همهٔ اعضای B در C هستند.
$A\subseteq B$ درست همهٔ اعضای A در B هستند.

2- مجموعه‌های A، B و C را در نظر بگیرید؛ سپس درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید (با ذکر دلیل):

$A=\left\{ 1,3,6,4 \right\}$

$B=\left\{ 5,1,3 \right\}$

$C=\left\{ 2,5,1,3,6 \right\}$

عبارت وضعیت دلیل
$B\nsubseteq A$ درست $5\notin A$
$3\subseteq B$ نادرست $3\in B$
$A\subseteq B$ نادرست $6,4\notin B$
$B\subseteq C$ نادرست همه اعضای B در C هستند.
$A\nsubseteq C$ نادرست $4\notin C$
$2\in A$ نادرست عدد 2 بین $A=\left\{ 1,3,6,4 \right\}$ نیست.
$\left\{ 1.4 \right\}\in A$ نادرست
$6\notin A$ نادرست عدد 6 بین $A=\left\{ 1,3,6,4 \right\}$ هست.
$\left\{ 5,6 \right\}\subseteq C$ درست
$5\in C$ درست عدد 5 بین $C=\left\{ 2,5,1,3,6 \right\}$ هست.
$0\subseteq A$ نادرست عدد 0 در $A=\left\{ 1,3,6,4 \right\}$ قرار ندارد.

3- همهٔ زیرمجموعه‌های $A=\left\{ a,b,c \right\}$ در زیر نوشته شده است:

$\varnothing ,\left\{ a \right\},\left\{ b \right\},\left\{ c \right\},\left\{ a,b \right\},\left\{ a,c \right\},\left\{ b,c \right\},\left\{ a,b,c \right\}$

مانند نمونه، تمام زیرمجموعه‌های هریک از مجموعه‌های زیر را بنویسید:

الف) مجموعهٔ عددهای طبیعی بین 9 و 12.

$\left\{ 10 \right\},\left\{ 11 \right \},\left\{ 12 \right\},\left\{ 10,11 \right\},\left\{ 10,12 \right\},\left\{ 11,12 \right\}\left\{ 10,11,12 \right\}$

ب) $\left\{ a,b,c,d \right\}$

$\varnothing ,\left\{ a \right\},\left\{ b \right\},\left\{ c \right\},\left\{ d \right\},\left\{ a,b \right\},\left\{ a,c \right\},\left\{ a,d \right\}, \left\{ b,c \right\},\left\{ b,d \right\},\left\{ c,d \right\},\left\{ a,b,c \right\},\left\{ a,b,d \right\}, \left\{ b,c,d \right\},\left\{ c,d,a \right\},\left\{ a,b,c,d \right\}$

جواب کار درکلاس صفحه 10 ریاضی نهم

مجموعه‌های زیر را با عضوها مشخص کنید:

الف) مجموعهٔ عددهای صحیح فرد:

$\left\{ ...,-3,-1,1,3,5,7,... \right \}$

ب) $A=\left\{ \left. x \right|x\in \mathbb{Z},-5\le x\le 5 \right\}$

$\left\{ -5,-4,-3,-2,...,1,2,3,4 \right\}$

ج) $B=\left\{ \left. 3k+2 \right|k\in \mathbb{Z} \right\}$

$\left\{ ....,-4,-1,2,5,8,10,... \right\}$

جواب تمرین صفحه 10 ریاضی نهم

1- مجموعهٔ $A=\left\{ -2,-1,0,1,2 \right \}$ را در نظر بگیرید. کدام یک از مجموعه‌های زیر با هم برابر است؟

B و C

$B=\left\{ \left. x \right|x\in A,{{x} ^{2}}\le 2 \right\}$

$B=\left\{ -1,0,1 \right\}$

$C=\left\{ \left. x \right|x\in A,-1\le x\le 1 \right\}$

$C=\left\{ -1,0,1 \right\}$

$D=\left\{ \left. x \right|x\in A,{{x} ^{4}}=1 \right\}$

$D=\left\{ -1,1 \right\}$

2- سه مجموعه مانند A و B و C بنویسید به طوری که $A \subseteq B$ و $B\subseteq C$ آیا می‌توان نتیجه گرفت $A\subseteq C$ ؟

بله

$A=\left\{ 1 \right\}$

$B=\left\{ 1,2 \right\}$

$C=\left\{ 1,2,3 \right\}$

3- تمام زیرمجموعه‌های هریک از مجموعه‌های زیر را بنویسید:

الف) $A=\left\{ \left. x \right|x\in \mathbb{N},2x+1=3 \right\}$

$A=\left\{ 1 \right\}\to \varnothing , \left\{ 1 \right\}$

$B=\left\{ \left. 2x \right|x=0,2,3 \right\}$

$B=\left\{ 0,4,6 \right\}\to \varnothing ,\left\{ 0 \right\},\left\{ 4 \right\},\left\{ 6 \right\},\left\{ 0,4 \right\},\left\{ 0,6 \right\}, \left\{ 4,6 \right\},\left\{ 0,4,6 \right\}$

4- نمودار زیر، وضعیت مجموعه‌های $\mathbb{Q}$، $ \mathbb{W}$، $\mathbb{N}$، $\mathbb{Z}$ را نسبت به هم نشان می‌دهد؛ آنها را نام گذاری و با علامت $\subseteq$ باهم مقایسه کنید.

جواب تمرین صفحه 10 ریاضی نهم

$\mathbb{N}\subseteq \mathbb{W} \subseteq \mathbb{Z}\subseteq \mathbb{Q}$

5- درستی یا نادرستی عبارت‌های زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید:

عبارت وضعیت دلیل
الف) هر عدد گویا عددی حسابی است. نادرست $\frac{1}{3}\in \mathbb{Q}$
ب) هر عدد حسابی عددی گویا است. درست $\mathbb{W} \subseteq \mathbb{Q}$
ج) هر عدد صحیح عددی گویا است. درست $\frac{1}{3}\notin \mathbb{W}$
د) بعضی از عددهای گویا، عدد صحیح است درست $\mathbb{Z}\subseteq \mathbb{Q}$
۹۹/۱۰/۱۷ تعداد بازدید: ۳۳۴۵

ریاضی نهم

گام به گام ریاضی نهم

توجه:

در صورت اشکال در پرداخت یا عدم دریافت فایل پس از پرداخت، از طریق صفحه تماس با ما پیگیری نمایید.

ارسال نظر
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی