پاسخنامه تشریحی: دارد
استان: گلستان
نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم
تاریخ برگزاری امتحان: 1400/02/29
تعداد صفحه سوال: 3
تعداد صفحه پاسخنامه: 2

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: